POLÍTICA DE PRIVACITAT

Versió 30/12/2021

GICARNS, S.L. es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquest web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització del web i/o de qualsevol dels serveis oferts per GICARNS, S.L. implica l'acceptació per part de l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula en ella. Si et plau, tingui en compte que pot haver-hi enllaços de la nostra pàgina web a altres webs o xarxes socials, aquesta Política de Privacitat no s'aplica als webs d'altres empreses o organitzacions a les que el web estigui redirigida. GICARNS, S.L. no controla el contingut del web de tercers, ni accepta qualsevol responsabilitat pel seu contingut o les polítiques de privacitat d'aquestes webs.
 

Informació bàsica sobre el tractament de dades Reglament (UE) 2016/679

Responsable del tractament GICARNS, S.L.
NIF: B17824533
Av. Mas Vilà, 190, 17457 Riudellots de la Selva
Email: info@gicarns.com
Finalitat del tractament Ofereix, presta i factura els nostres serveis d'elaboració i comercialització de productes càrnics i sala d'especejament.
Legitimació Consentiment obtingut de l'interessat.
Destinataris Les dades no seran comunicades a tercers, excepte que ho exigeixi una Llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets de les persones
Els interessats tenen dret a exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra direcció.
Termini de conservació de les dades Mentrestant es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.
Reclamació Els interessats poden dirigir-se a la AEPD per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada a continuació en les "Preguntes sobre privacitat".
 

Preguntes sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
 • 4Identitat: GICARNS, S.L
 • 4NIF: B17824533
 • 4Direcció: Av. Mas Vilà, 190, 17457 Riudellots de la Selva
 • 4Tel.: 972 47 75 62
 • 4Email: info@gicarns.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
 • 4Tractem la informació que se'ns facilita per a prestar i facturar els nostres serveis d'elaboració i comercialització de productes càrnics i sala d'especejament.
 • 4Si ens dóna el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats, productes o serveis.
 • 4A l'accedir a les nostres instal·lacions la seva imatge pot ser registrada mitjançant càmeres de vídeo vigilància amb la finalitat de control de seguretat.
 • 4Si ens envia el seu currículum, tractarem les dades amb la finalitat de gestionar la base de CV's per a la selecció de personal.

Quant de temps conservarem les seves dades?
 • 4Les dades personals proporcionades es conservaran mentrestant sigui usuari dels nostres serveis o vulgui rebre informació, seguidament, durant els terminis establerts per a complir amb les nostres obligacions legals.
 • 4Les imatges captades pel sistema de vídeo vigilància es conservaran durant un mes.
 • 4En el cas dels currículums les dades es conservaran durant un any.
Quina és la legitimització pel tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades són els consentiments que ens dóna.


A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, exceptuant que ho exigeixi una Llei o sigui necessari per a complir amb la finalitat del tractament.


Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
 • 4Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • 4Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva suspensió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
 • 4En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament en les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per al exercici o la defensa de reclamacions.
 • 4També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims o per al exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • 4Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • 4Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent.
Com pot exercir els seus drets?

Enviant un escrit adjuntant una còpia d'un document que l'identifiqui, a la nostra direcció física o electrònica.


Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat. L'interessat garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d'aquestes. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc seran obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.


Quines dades tractem?

Les categories de les dades que podem tractar en la prestació dels nostres serveis són:

 • 4Dades de caràcter identificatiu.
 • 4Direccions postals i electròniques
 

En el cas del sistema de vídeo vigilància:

 • 4Imatge
 

En el cas dels currículums, també:

 • 4Característiques personals.
 • 4Acadèmics i professionals.
 

Les dades són limitades, donat que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.


Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació en la nostra pàgina web amb el consentiment de l'usuari. L'usuari pot configurar el seu navegador per a ser avisat de l'utilizació de cookies i per evitar el seu ús. Si et plau, visiti la nostra política de cookies.


Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l'article 32 del RGPD, per tant, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.


Algunes d'aquestes mesures són:

 • 4Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • 4Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • 4Control d'accés de les dades.
 • 4Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.